Gubana Sieveno
Nació :
?
Padres :
Gubana Mario (h)
Ejubana Graziella